הלימודים מושתתים על עבודה עצמית ועל לימוד במסגרת שיעורים וסמינריונים.
 
תנאי קבלה
מועמדים בעלי תואר ראשון רלוונטי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי 86 ומעלה. הקבלה לתכנית (הכוללת מלגה והשתתפות בסיור הלימודי בארצות הברית) מותנית בראיון אישי וידיעה שוטפת של השפה האנגלית. 
מועמדים שאינם עונים על דרישות הקבלה יהיו חייבים בקורסי השלמה בהיקף שיקבע על ידי ראש התכנית ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים. 
 
מבנה הלימודים
במסגרת התכנית יירשמו הסטודנטים בחוג ללימודי ישראל ובו יקבלו את תעודת המוסמך ואת ספח ההתמחות בלימודי יהדות ארצות הברית.
 
מסלול א' (המסלול המחקרי)
* 8 קורסים (32 שש"ס) – מתוכם יכתוב התלמיד 2 עבודות סמינריוניות
* קורס בהדרכה מתודולוגית והיסטוריוגרפית (4 שש"ס)
* שפה זרה שנייה בהיקף של 8 שש"ס (ברמה למתחילים ומתקדמים - על פי דרישת המנחה) 
* עבודת גמר
 
עבודת הגמר
א. נושא עבודת הגמר יוצע על ידי התלמיד ויאושר על ידי המדריך במהלך שנת הלימודים הראשונה
ב. הצעת המחקר תוגש לוועדת המ"א של הסטותלמיד בחוג האם. לפני אישור הצעת המחקר על הסטודנט להגיש 2 עבודות סמינריוניות ולקבל עליהן ציון שאינו נמוך מ- 85
ג. עבודת הגמר תוגש לא יאוחר משלוש שנים מיום תחילת הלימודים.
 
מסלול ב' (המסלול הלא מחקרי)
* 9 קורסים (36 שש"ס) – מתוכם יכתוב הסטודנט 2 עבודות סמינריוניות
* בחינת גמר
 
בחינת גמר 
א. תלמיד במסלול ב' ייבחן בבחינת גמר נושאית. נושאי הבחינה ייקבעו על ידי וועדת ההיגוי של התוכנית.
ב. בהתאם לתקנון תואר שני, ציון מעבר מינימאלי בכל אחד ממרכיבי בחינת הגמר הוא 70. תלמיד שנכשל בבחינת הגמר (קיבל ציון נמוך מ-76 כציון משוקלל של כל מרכיבי הבחינה) יורשה להיבחן פעם אחת נוספת. הבחינה החוזרת תכלול את כל מרכיבי הבחינה הראשונה. תלמיד יהא חייב להיבחן פעם אחת נוספת על אחד או יותר ממרכיבי בחינת הגמר, שבהם קיבל ציון נמוך מ-70.
ג. בכל שנה יתקיימו שני מועדים לבחינת הגמר. ניתן לגשת לבחינה בכל מועד, לאחר הגשת כל העבודות, על סמך הרשמה מוקדמת במזכירות. 
 
ציון הגמר יחושב כדלקמן:
מסלול א':

עבודת גמר מחקרית (תזה) – 50%
שתי עבודות סמינריוניות – 20%
השתתפות פעילה בשיעורים (רפרטים) – 30%

מסלול ב':
בחינת גמר – 20%
שתי עבודות סמינריוניות – 30%
השתתפות פעילה בשאר הקורסים (רפרטים) 50%