site final

סגל אקדמי

סטודנטים יקרים
סגל תכנית רודרמן מברך אתכם בשנת לימודים פורייה, מעניינת ונעימה.
מומלץ לתאם פגישות באמצעות הדוא"ל.

פרופ' גור אלרואי סגל אקדמי/ראש התכנית 04-8288311
פרופ' מתיו סילבר סגל אקדמי
ד"ר אסתר כרמל-חכים סגל אקדמי
ד"ר אלי קוק סגל אקדמי 04-8240915
ד"ר נוגית אלטשולר סגל אקדמי
ד"ר דויד ברק-גורודצקי סגל אקדמי
ד"ר אילן אזרחי סגל אקדמי