site final

סגל אקדמי

סטודנטים יקרים
סגל תכנית רודרמן מברך אתכם בשנת לימודים פורייה, מעניינת ונעימה.
מומלץ לתאם פגישות באמצעות הדוא"ל.

פרופ' גור אלרואי סגל אקדמי/ראש התכנית 04-8288311
פרופ' זהר שגב סגל אקדמי 04-8240406
פרופ' מתיו סילבר סגל אקדמי 04-8288311
פרופ' דוד מיטלברג סגל אקדמי 04-8240560
ד"ר עמרי אשר עמית הוראה 04-8288311
ד"ר אסתר כרמל-חכים סגל אקדמי 04-8249414
ד"ר אלי קוק סגל אקדמי 04-8249414
ד"ר דויד ברק-גורודצקי עמית הוראה 04-8288311